home

Vluchtmisdrijf

Er lijkt een wijd verspreide misvatting te bestaan dat vluchtmisdrijf enkel bestaat uit de laffe daad , waarbij een automobilist de vlucht neemt nadat hij een slachtoffer in een misdrijf, verwondt of voor dood achterlaat in de hoop straffeloos te blijven.

Twee misdrijven worden hierbij verward, met name het misdrijf schuldig verzuim enerzijds en het misdrijf vluchtmisdrijf anderzijds.

Men begaat het misdrijf van schuldig verzuim wanneer men verzuimt hulp te verlenen aan een persoon in groot gevaar. Men maakt zich aldus schuldig aan schuldig verzuim wanneer men een ongeval veroorzaakt en geen hulp verleent aan een in gevaar zijnd slachtoffer, hetgeen het geval zal zijn wanneer men op de vlucht slaat en een ernstig gewond slachtoffer achterlaat. Schuldig verzuim wordt strafbaar gesteld met gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en een geldboete van vijftig tot 500 euro. Verzwaring van de straf wordt voorzien wanneer het slachtoffer minderjarig is of wanneer de motieven van het verzuim ingegeven zijn door specifieke motieven zoals racisme. De wet eist terzake niet dat u heldendaden stelt. Voor het misdrijf is immers vereist dat de verzuimer kon helpen zonder gevaar voor zichzelf of de andere.

Deze strafbepaling zet het morele gebod tot hulpvaardigheid aan mensen in nood om in een afdwingbare juridische plicht om aldus solidariteit en bewustwording tussen de mensen te bekomen.

Vluchtmisdrijf is een gans ander misdrijf.

Men begaat een vluchtmisdrijf van zodra men de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen van een ongeval te onttrekken, en dit zelfs:

wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is

wanneer er geen lichamelijke schade of schade aan derden is. Zijn er toch letsels dan wordt de straf verzwaard. Letsels zijn dus geen voorwaarde maar wel een reden tot strafverzwaring.

wanneer er geen gevaarssituatie is

zelfs wanneer men niet zelf het ongeval heeft veroorzaakt maar de aanleiding van het ongeval was (bv. door een onverwachts manoever waardoor een andere bestuurder een aanrijding veroorzaakt.


Vluchtmisdrijf beteugelt geen tekortkoming aan een humanitaire solidariteitsplicht maar zorgt ervoor dat op straffe van sanctie de burger die een ongeval veroorzaakt ter plaatse moet blijven zodat kan nagegaan worden of er een strafbare verkeersovertreding werd gepleegd, wat de oorzaak van het ongeval was en of er ondermeer geen schade aan de weg, de gracht, de nutsuitrusting van de weg, de veldvruchten werd toegebracht. De bestuurder van een wagen dient in staat te zijn om een voertuig te besturen hetgeen volgens de wet ook onmiddellijk na het ongeval moet kunnen vastgesteld worden.

Een bestuurder mag geen daden stellen waardoor niet meer kan nagegaan worden of hij al dan niet onder invloed was van alcohol, drugs, medicatie. Terzake moet het parket bij een vordering tot veroordeling wegens vluchtmisdrijf inderdaad het bewijs niet leveren dat men onder invloed was op het tijdstip van het ongeval, wel dat men zich door zijn gedragingen (bv. door naar huis te gaan en zich pas ’s anderdaags aan te bieden) aan de nuttige vaststellingen onttrok. Er kan dus nog sprake zijn van vluchtmisdrijf zelfs wanneer de bestuurder zich nadien bij de politie heeft aangegeven.
 

Een verkeersongeval maakt steeds een verstoring uit van de maatschappelijke orde, de verkeersveiligheid en verkeersleven uit. Een ongeval gebeurt niet zo maar en heeft een aanleiding. Zelfs wanneer de reden van het ongeval niet aan zijn eigen toedoen te wijten is, dan nog heeft de gemeenschap er belang bij de werkelijke aanleiding van het ongeval te kennen, zodat zwarte punten kunnen geregistreerd worden, er gebeurlijke verbeteringen aan het wegdek of de signalisatie kan aangebracht, er beter gestrooid kan worden of bv. een olievlek op de weg verwijderd kan worden. Bovendien kunnen deze vaststellingen leiden tot de werkelijke verantwoordelijken bv. de overheid in haar hoedanigheid van wegbeheerder of tot vaststellingen van schade en vergoeding ervan. Aldus is er uitgelegd dat zelfs bij afwezigheid van schade aan derden het misdrijf vluchtmisdrijf weerhoudbaar is en dat een en ander ook maatschappelijk zinvol is. Wanneer een ongeval schade aan derden veroorzaakte en men zou oordelen dat de schade louter door de fout van de derde veroorzaakt werd, dan nog zou men zich schuldig kunnen maken aan vluchtmisdrijf. Door de vlucht te nemen zonder de derde in de gelegenheid te stellen tot vaststelling over te gaan en aldus de precieze omstandigheden van het ongeval nog te kunnen achterhalen, heeft de betichte immers een fout begaan die in oorzakelijk verband staat met de schade geleden door de andere bestuurder. Deze verliest immers een kans om eventueel de aansprakelijkheden te bewijzen. Het gaat niet om een zuiver intellectuele frustratie, maar om een schade die een evident materieel aspect vertoont.

Gebruik bij een ongeval dus uw GSM, of vraag derden politiediensten of schadelijders te contacteren terwijl u in de buurt blijft.

Voor zover de schadelijders aanwezig zijn en er enkel stoffelijke schade is kan er in akkoord van de partijen overgegaan worden tot louter minnelijke vaststelling in een gemeenschappelijke ongevalsaangifte.

Let evenwel op (een advies uit de dagelijkse praktijk):

Het is zeer gevaarlijk om met de tegenpartij in een ongeval tot een akkoord te komen de formulieren niet in te vullen en geen gegevens uit te wisselen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de ander initieel meent aansprakelijk te zijn en belooft zijn eigen schade zelf te dragen.

Meer dan eens zal deze "andere" zich eens thuisgekomen bedenken - al dan niet na advies van derden – en proberen toch de schuld in uw schoenen te schuiven. Indien deze dan naar de politie stapt en nog beweert dat u uw identiteit niet wou kenbaar maken, naar drank rook en/of agressief was, wordt het bijzonder lastig dit alles te weerleggen.

Uitstappen na een ongeval, de schade inspecteren, tot de andere bestuurder spreken, maar vertrekken zonder zijn identiteit kenbaar te maken , wordt evenzeer beschouwd als vluchtmisdrijf.

De straffen:


Onverminderd verzachtende omstandigheden en de mogelijkheden op voorwaardelijke straffen en de alternatieven inzake vrijheidsstraffen voorziet de wet volgende straffen:

Strafbepalingen: Vluchtmisdrijf

( De hierna vermelde bedragen moeten vermenigvuldigd worden met 5,5 opdeciemen! Voorbeeld: 50 euro = 50 x 5,5 = 275 euro )

Artikel 33

§ 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft :

1° elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is geweest,

2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

...de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

§ 2. Heeft het ongeval voor een ander slagen, verwondingen of de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaren of voorgoed.
 

 In de verdediging (gevallen vanuit de advocatenpraktijk)


Men kan slechts vluchtmisdrijf plegen wanneer men WEET een ongeval veroorzaakt te hebben. Het is best mogelijk dat een bestuurder bij het uitvoeren van een manoeuver iets of iemand heel licht geraakt heeft en het niet voelde. Indien de verdachte van het misdrijf vluchtmisdrijf voor de rechtbank aantoont dat hij niet geweten heeft een ongeval veroorzaakt te hebben en daarom verder reed, dient de rechtbank voor het vluchtmisdrijf vrij te spreken. Uiteraard zal een advocaat dit slechts kunnen pleiten bij zeer minieme schade. De Politierechter zal aan de hand van concrete gegevens oordelen of U de schok zou moeten gevoeld of gehoord hebben.


Evenzeer zou een advocaat op grond van cassatierechtspraak de vrijspraak kunnen bekomen wanneer de beklaagde weliswaar de plaats van het ongeval heeft verlaten, maar zulks omdat hij van oordeel was dat het raadzaam was niet verwikkeld te geraken in een vechtpartij waar hij misschien zelfs betreurenswaardige gewelddaden zou hebben gepleegd. Ook redenen van medische aard kunnen wettige motieven uitmaken om de plaats van het ongeval te verlaten.

Er is geen vluchtmisdrijf wanneer blijkt dat men ten onrechte aan de verbalisanten verklaard heeft niet betrokken te zijn in een ongeval voor zover men zich niet van de plaats van het ongeval heeft verwijderd en zich aan de vaststellingen ontrokken heeft.

De bestuurder die in hoge graad van bewustzijnsvermindering naar huis rijdt na een ongeval, pleegt geen vluchtmisdrijf. Het bijzonder opzet om zich te onttrekken aan de dienstige vaststellingen is alsdan niet aanwezig. Een ongeval brengt een emotionele schok en in heel wat gevallen bewustzijnsveranderingen met zich mede. Een goed onderbouwd pleidooi voor een persoon die na totale ontreddering de plaats van het misdrijf verlaat om zich kort hierna beschikbaar te stellen voor de nodige vaststellingen zal in heel wat gevallen uitweg kunnen bieden. Aan de hand van de bijzondere omstandigheden zal een advocaat aldus strafvermindering of zelfs vrijspraak voor het misdrijf kunnen bekomen.

Dronkenschap, alcoholintoxicatie en vluchtmisdrijf gelden enkel voor zover gepleegd op de openbare weg omdat deze misdrijven voorzien zijn in de wegverkeerswet, die terzake uitdrukkelijk verwijst naar het begrip openbare plaats. zie openbare weg

De in een aanrijding betrokken bestuurder die, zelfs zonder de plaats van het ongeval te verlaten, in een op de plaats van het ongeval gelegen herberg bier gaat drinken vooraleer de verbalisanten ter plaatse komen, begaat een vluchtmisdrijf vermits hij de vaststellingen betreffende zijn persoon op het moment van het ongeval onmogelijk maakt.

De strafvordering die het gevolg is van een vluchtmisdrijf verjaart na verloop van drie jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf is begaan.

Het feit dat een bestuurder vluchtmisdrijf pleegt en dienaangaande veroordeeld werd, brengt geen vermoeden van aansprakelijkheid met zich mee.

Een vluchtmisdrijf impliceert een ongeval. Voo zover er geen ongeval is, kan er ook geen vluchtmisdrijf plaatsvinden. Een ongeval is een plotse abnormale gebeurtenis met schadelijke gevolgen. Een langdurige schadeverwekkende omstandigheid is geen ongeval.

Tevergeefs

Het kan verkeren. Toen een onervaren advocaat als ultiem redmiddel om een milde straf te bekomen pleitte dat zijn cliënt toch een blanco strafregister had, antwoordde de rechter snedig dat dit blanco-strafregister wel eens kon wijzen op het systematisch plegen van … vluchtmisdrijf…..

Een passagier kan nooit een vluchtmisdrijf plegen aangezien artikel 33 van de verkeerswet enkel van toepassing is op de bestuurder van een voertuig en voor diegenen die oorzaak dan wel aanleiding van het ongeval geweest is. Maar een passagier kan wel vervolgd worden voor het niet ter plaatse blijven na een ongeval op basis van artikel 52 van de wegcode. Net zoals de bestuurder van een voertuig, is de passagier die zich in het voertuig bevindt dat een verkeersongeval veroorzaakt gehouden om ter plaatse te blijven in toepassing van artikel 52 van de wegcode. Deze bepaling beoogt alle betrokkenen in een ongeval een handelswijze op te leggen die de belangen van de slachtoffers vrijwaart.

 

Informatief
13-11-2010 | Vluchtmisdrijf
28-09-2010 | Kindrekening